kumamoto

Kumamoto

Kumamoto – เมืองคุมะโมะโตะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคุมะโมะโตะบนเกาะคีวชูของประเทศญี่ปุ่น ในเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคุมะโมโตะ โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 7 ปี แต่ถูกเผาทำลายจากการสู้รบในปลายศตวรรษที่ 19 เหลือแต่ฐานหินกำแพงโดยรอบ และป้อมปืนยังคงสภาพเดิม ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองนี้ค่ะ สภาพทางภูมิศาสตร์ของคุมะโมโตะที่อุดมด้วยป่าไม้จากเหนือจรดใต้ ทำให้เกิดเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตก และแม่น้ำคิคุจิคะวะ ไหลจากบนภูเขาอะโซะไกรินซันลงสู่หุบเขาคิคุจิและเมืองคิคุจิ และถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของที่นี่ค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวใน Kumamoto

0