hyogo

Hyogo

Hyogo – ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดในภูมิภาคคันไซ ซึ่งติดต่อกับจังหวัดโอคะยะมะและโทตโทริ แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่น่าสนใจ คือปราสาทฮิเมจิ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิเมจิ ที่อยู่ทางตะวันตกของจังหวัด และได้รับการอนุรักษ์เป็นสมบัติแห่งชาติ และเมื่อปี ค.ศ.1993 ก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สถานที่ท่องเที่ยวใน Hyogo

0