gifu

Gifu

Gifu – กิฟฟุ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชู โดยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศญี่ปุ่น ทิศเหนือของเขตฮิดะถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาซึ่งรวมไปถึงเทือกเขาของญี่ปุ่นอีกด้วย, ในทิศใต้ของเขตมิโนะส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบโนบิ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตมิโนะเป็นที่ราบลุ่มน้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำทั้งสามของคิโสะ สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมกันใน กิฟฟุนี้คือ หมู่บ้านชิราคาวาโกะที่ขึ้นเป็นมรดกโลกโดย UNESCO มีบ้านแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี

สถานที่ท่องเที่ยวใน Gifu

0